Atpakaļ uz sarakstu Printēt 2. Mai. 2019

“Rīgas satiksmes” valdes informācija par notikumiem nedēļā (22. – 28. aprīlis)

Nedēļa sākās ar nepatīkamas, bet jau iepriekš prognozētas informācijas saņemšanas no Konkurences padomes - “Rīgas satiksmei” tiek uzlikts sods 2 417 000 euro par dalību aizliegtā vienošanās. Jāatzīmē, ka lietas materiāli nesatur nekādus pierādījumus, ka “Rīgas satiksme” kaut kādā veidā būtu piedalījusies lēmumā aprakstītajā kartelī, un faktiski uzņēmumu mēģina sodīt par darbinieka un kartelī iesaistīto uzņēmumu izdarīto pārkāpumu. Par to, ka šāds iznākums ir sagaidāms, liecināja Konkurences padomes pieļautie procesuālie pārkāpumi sagatavojot izskatīšanai lietu – “Rīgas satiksmei” tika atteiktas tiesības iepazīties ar visiem lietas materiāliem, kā arī atteikts termiņa pagarinājums paskaidrojumu sniegšanai, kas ir ierastā prakse šādās lietās, kur nepieciešams iepazīties un apstrādāt ar lielu apjomu saistīto materiālu. Konkurences padomes lēmums tiks pārsūdzēts tiesā, lēmumu par pārsūdzības iesniegšanu valde pieņēma 25. aprīļa sēdē.

“Tehniskajā sanāksmē” 23. aprīlī valde turpināja apspriest iespējamos risinājumus “Rīgas satiksme” organizatoriskās struktūras optimizācijai. Šajā kontekstā tika uzklausīts arī auditorkompānijas “PricewatehouseCoopers” pārstāvju viedoklis par 2009. gadā veiktā pētījuma ieviešanas rezultātiem un aktuālajām tendencēm loģistikas uzņēmumos. Tika secināts, ka kopumā 2009. gadā pētījuma ieteikumi ir ieviesti. Tomēr nepieciešams uzlabot ar pamatpakalpojumu (pasažieru pārvadājumiem) saistīto uzņēmuma daļas struktūru, krājumu pārvaldību, izvērtēt iespēju nodalīt atsevišķi ar attīstības jautājumiem saistītās struktūrvienības. Ar “PricewatehouseCoopers” tika panākta konceptuāla vienošanās par turpmāko sadarbību šo jautājumu risināšanā, tai skaitā veidojot semināru uzņēmuma augstākā līmeņa menedžmentam.

23. aprīlī “Rīgas satiksmes” telpās notika SIA “Rīgas acs” dalībnieku sapulce, kuras mērķis bija šīs kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšana un revidenta iecelšana. SIA “Rīgas acs” ir 100% “Rīgas satiksme” piederošs uzņēmums, kura uzdevums ir jauno informācijas tehnoloģiju ieviešana sabiedriskā transporta (pasažieru informācijas sistēma, drošība, ekspluatācijas uzraudzība, pasažieru uzskaite utt.) un transporta plūsmu vadīšanā Rīgā. Kapitālsabiedrības 2018. gadā iegūto peļņu aptuveni 208 000 euro apmērā tika nolemts novirzīt iepriekšējo zaudējumu segšanai. Jāatzīmē, ka, plānojot SIA “Rīgas acs” darbības paplašināšanu, “Rīgas satiksme” ir izveidojusi jaunu datu centru, kas atbilst jaunākajām prasībām šajā jomā. Plānots, ka maijā tiks veikts datu centra audits, lai sniegtu objektīvu novērtējumu, vai projekts ir sasniedzis noteiktos mērķus. Datu centra ekspluatāciju paredzēts uzsākt 2020. gadā. Savukārt SIA “Rīgas acs” valdei dalībnieku sapulce uzdeva mēneša laikā izstrādāt priekšlikumus biznesa modeļa pilnveidošanai.

24. aprīlī Rīgas domes priekšsēdētaja vietnieks V. Baraņņiks, Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora p. i.  E. Jakrins, “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs Dr .iur. E. Saulītis un valdes loceklis J. Meirāns, kā arī citi pašvaldības darbinieki piedalījās Valsts policijas organizētā sanāksmē, lai pārrunātu jautājumus, kas bija saistīti ar iespējamo A.Deglava tilta slēgšanu. “Rīgas satiksme” valdes locekļa J. Meirāna vadībā jau savlaicīgi gatavojās visnelabvēlīgākajam pavērsienam un veica maršrutu pārplānošanu. Diemžēl apstiprinājās negatīvākās prognozes, kas noveda pie būtiskas sabiedriskā transporta kavēšanās. A.Deglava tilta slēgšana katru dienu rada “Rīgas satiksmei” papildus izdevumus aptuveni 5000 euro apmērā (papildus transportlīdzekļu izmaksas, degvielas patēriņa pieaugums utt.). Tiek risināts jautājums par jaunu sabiedriskā transporta joslu ieviešanu, lai paātrinātu kustības ātrumu.

Ņemot vērā, ka uzņēmuma turpmākās darbības nodrošināšanā būtiski pieaug iekšējā audita nozīme, valdes priekšsēdētājs Dr.iur. E. Saulītis dienas otrajā pusē tikās ar “Rīgas satiksmes” Iekšējā audita daļas vadītāju Ņ. Lasmani un nodaļas darbiniekiem Kleistu ielā 28, lai pārrunātu darbiniekiem un uzņēmumam aktuālos jautājumus. Tika norādīts uz nepieciešamību stiprināt audita funkciju, pilnveidot darba metodes un sadarbību ar citām uzņēmuma struktūrvienībām, kas veic risku un kvalitātes vadības sistēmas uzraudzību. Pēc tam valdes priekšsēdētājs tikās ar Kvalitātes pārvaldības daļas vadītāju I. Grunti, kura šobrīd veic priekšdarbus pretkorupcijas standarta ieviešanas uzsākšanai uzņēmumā.

25. aprīlī notika “Rīgas satiksme” valdes sēde, kurā tika uzklausīti vairāki ziņojumi, kā arī apstiprināts lēmums par augstākā līmeņa vadības grupas izveidi, kas strādās pie kapitālsabiedrības ilgtermiņa stratēģijas (līdz 2033. gadam) pilnveidošanas. Valde arī nolēma uzsākt darbu pie rīcības plāna izstrādes turpmākajam 1,5 gadam. Rīcības plāna izstrādi paredzēts pabeigt maija beigās vai jūnija sākumā. Plāna galvenie uzdevumi ir uzņēmuma stabilizācijas pabeigšana, finanšu plānošanas procesa sakārtošana, pakalpojumu un organizatoriskās struktūras pilnveidošana un reputācijas atjaunošana. Valde arī uzklausīja Iekšējā audita daļas vadītājas Ņ. Lasmanes ziņojumu par izbeigto līgumu ar fiziskām personām audita rezultātiem. Audita rezultāti liecina, ka no dokumentācijas viedokļa pārkāpumi nav pieļauti, tomēr nepieciešams pilnveidot šādu līgumu slēgšanas praksi un to uzraudzības modeli. Valde arī uzdeva turpināt auditu, lai noskaidrotu, vai uzņēmuma rīcībā ir pietiekama dokumentācija, kas apliecina sniegto pakalpojumu saņemšanu.

25. aprīlī notika kapitālsabiedrībā izveidotās darba grupas, kura vadīs amatu korupcijas risku izvērtēšanu uzņēmumā pirmā sēde. Darba grupa tika iepazīstināta ar citu pašvaldības iestāžu pieredzi šādu risku izvērtēšanā, kā arī ar metodiku kā šādi izvērtējumi tiek veikti citur. Darba grupa izteica aicinājumu uzņēmuma vadībai pieaicināt ekspertu, kuram jau ir pieredze šāda novērtējuma veikšanā Rīgas pilsētas pašvaldības iestādē un kurš varētu sniegt metodisko atbalstu, lai nodrošinātu novērtējuma atbilstību normatīvo aktu un Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra prasībām.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

80001919
Citi saziņas veidi