Atpakaļ uz sarakstu Printēt 15. Jul. 2019

Valdes informācija par notikumiem (1. jūlijs - 14. jūlijs)

28. jūnijā ar RP SIA “Rīgas satiksme” valdes sēdes lēmumu par iepirkumu dokumentu apstiprināšanu noslēdzās auditorkompānijas “Ernst&Young Baltic” ieteikumu ieviešanas pirmais posms. Šo dokumentu izstrāde un adaptēšana kapitālsabiedrības vajadzībām nebija vienkārša un process būs jāturpina nākotnē, atbilstoši 17. jūnijā apstiprinātajiem plāniem.

RP SIA “Rīgas satiksme” 4. jūlija valdes sēdē tika uzklausīts valdes locekļa A. Krūzes ziņojums par vadības grupas sagatavoto RP SIA “Rīgas satiksme” attīstības plānošanas dokumentu izstrādes plānu, kas tika apstiprināts, vienlaikus uzdodot iesniegt valdē apstiprināšanai konkrētu šo dokumentu izstrādes grafiku. Valde arī izskatīja jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu projektu ieviešanas gaitu un šo projektu realizācijas un finansēšanas plānu 2019. – 2021. gadam. Papildus tam tika izskatīts jautājums arī par tālākā nākotnē realizējamajiem projektiem. Valde arī kopumā akceptēja, ka uzsākami darbi, kuru rezultātā nākotnē tiktu veikta 7. tramvaja līnijas pielāgošanu zemās grīdas tramvaja vajadzībām.

8. jūlijā notika RP SIA “Rīgas satiksme” un Eiropas investīciju bankas pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu aktualizēto infrastruktūras atjaunošanas plānu, kuru daļēji finansē minētā kredītiestāde. Ņemot vērā pušu vienošanas par konfidencialitāti, plašāka informācija netiks sniegta.

9. jūlijā RP SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs Dr. iur. E. Saulītis, par finansēm atbildīgais valdes loceklis J. Švanders un kapitālsabiedrības Administratīvo resursu pārvaldības direktore E. Epalte-Drulle tikās ar arodbiedrību pārstāvjiem. Tikšanās centrālie jautājumi bija saistīti ar plānotajām strukturālajām izmaiņām un atalgojuma problemātiku. Tikšanas laikā no valdes puses tika uzsvērts, ka strukturālās izmaiņas neparedz masveida atlaišanas, bet gan kapitālsabiedrības procesu optimizēšanu tās komercdarbības pilnveidošanai, vienlaikus risinot arī darbinieku atalgojuma jautājumu.

RP SIA “Rīgas satiksme” dalībnieku sapulcē, kas notika 9. jūlijā, tika apstiprināti grozījumi kapitālsabiedrības statūtos, kas paredz padomi kā pastāvīgu pārvaldes un uzraudzības struktūru, kā arī izdarot izmaiņas darījumiem, kuriem ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces vai padomes piekrišana. Kapitāla daļu turētājs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks V. Baraņņiks iekļāva dalībnieku sapulces darba kārtībā ārkārtas jautājumu “Par valdes darbu”. Šī jautājuma ietvaros valde saņēma uzdevumu pārskatīt sabiedriskā transporta tīklu, iespēju ieviest mazāka izmēra transportlīdzekļus vakara un rīta reisos, kā arī no RP SIA “Rīgas satiksme” valdes locekļa amata tika atbrīvots J. Meirāns, kurš turpinās darbu kā valdes loceklis kapitālsabiedrības meitas uzņēmumā SIA “Rīgas karte”. Tomēr sabiedrībai būtiskākais kapitāla daļu turētāja lēmums bija par RP SIA “Rīgas satiksme” padomes iecelšanu: kapitālsabiedrības padomē pagaidām ir iecelti četri padomes locekļi: Ainārs Ozols, Andrejs Pančenko, Normunds Narvaišs un Juris Švanders, kas darbu padomē uzsāks pēc RP SIA “Rīgas satiksme” valdes locekļa amata atstāšanas. Piektā padomes locekļa atlasei tiks izsludināts jauns amata konkurss.

Tādējādi RP SIA “Rīgas satiksme” valde pagaidām turpinās darbu četru valdes locekļu sastāvā: valdes priekšsēdētājs Dr.iur. E. Saulītis, valdes locekļi J. Švanders, A. Krūze un E. Jakrins.

10. jūlijā kapitālsabiedrības valde uzklausīja auditorfirmas “PricewaterhoseCooper” sagatavoto ziņojumu par priekšlikumiem izmaiņām RP SIA “Rīgas satiksme” organizatoriskajā struktūrā. Valde kopumā atbalstīja ieteikumus, bet ņemot vērā dažas neskaidrības un viedokļu atšķirības, nolēma šo izmaiņu virzību uzsākt pēc papildus izvērtēšanas un saskaņošanas ar kapitālsabiedrības padomi.

RP SIA “Rīgas satiksme” 11. jūlija valdes sēdē tika uzklausīts Autostāvvietu vadītāja vietnieka S.Guseva ziņojumspar pašvaldības maksas autostāvvietu infrastruktūras attīstību. Valde kopumā akceptēja ziņojumā ietverto autostāvvietu infrastruktūras attīstības plānu, bet uzdeva to pilnveidot, lai samazinātu tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksas. Valde akceptēja Kvalitātes pārvaldības daļas vadītāja I. Gruntes ziņojumu par Integrētās vadības sistēmas auditu ciklu un uzdeva risināt jautājumu par atbilstošo līgumu noslēgšanu, lai nodrošinātu turpmāko šīs sistēmas uzturēšanu. Lai nodrošinātu kapitāla daļu turētāja uzdevumu pārskatīt sabiedriskā transporta tīklu, kā arī izvērtētu iespēju ieviest mazāka izmēra transportlīdzekļus vakara un rīta reisos, valdes uzklausīja Satiksmes un kustības organizācijas direktora E. Zivtiņa ziņojumu un akceptēja darba grupas izveidi, kuras pirmie darba rezultāti ir sagaidāmi pēc mēneša. Valde uzklausīja Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs J. Gailīša ziņojumu par autostāvvietu debitoru parādu apstrādes projekta gaitu un noteica, ka nākošā šā projekta izvērtēšanas notiks augusta beigās. Papildus tam valde apstiprināja RP SIA “Rīgas satiksme” attīstības plānošanas dokumentu izstrādes plāna izpildes kontroles starpposmus.

12. jūlijā notika RP SIA “Rīgas satiksme” valdes un padomes locekļu tikšanās, kurā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar darba organizāciju. Atbilstoši kapitāla daļu turētāja uzdevumam, pirmajai kapitālsabiedrības padomes sēdei, kurā padomei ir no sava vidus ir jāievēlē padomes priekšsēdētājs, ir jānotiek 10 darba dienu laikā no padomes iecelšanas dienas.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

80001919
Citi saziņas veidi