Rezervēto maksas autostāvvietu ierīkošana

RP SIA „Rīgas satiksme” rezervētās maksas autostāvvietas ierīko, pamatojoties uz Rīgas domes 05.02.2013. saistošo noteikumu nr. 206 „Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” 2.7. punktu.

Neapdzīvojamo telpu nomniekiem vai īpašniekiem, kuri vēlas, lai tiktu izveidota rezervētā maksas autostāvvieta pie viņu pārvaldījumā esošā īpašuma, jāvēršas RP SIA „Rīgas satiksme” ar rakstveida iesniegumu par stāvvietu ierīkošanu, kuram pievienots telpu nomas līguma vai īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopija. Iesniegtie dokumenti tiek sagatavoti izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Rīgas domes Atļauju iebraukšanai Vecrīgā un pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijā.

Rezervēto maksas stāvvietu lietošanas maksa noteikta saistošo noteikumu 15. punktā.

20361862
Citi saziņas veidi