Atpakaļ uz sarakstu Printēt 17. Jun. 2010

"Rīgas satiksmē" veiktais funkcionālais audits dos iespēju ietaupīt LVL 1.2 miljonus gadā

"Rīgas satiksmē" veiktais funkcionālais audits ir noslēdzies un paredz būtisku uzņēmuma vidējās un augstākās vadības reorganizāciju un procesu uzlabošanu, kā arī dos iespēju ietaupīt LVL 1.2 miljonus.

Lai novērtētu cilvēkresursu noslodzes efektivitāti, nepieciešamību palielināt vai samazināt cilvēkresursu skaitu, funkciju realizēšanas atbilstību pasaules labākajai praksei un funkciju restrukturizācijas iespējas, tika pieņemts lēmums "Rīgas satiksmes" funkciju auditu uzticēt kompānijai "PricewaterhouseCoopers". Viens no galvenajiem mērķiem, kas tika izvirzīts audita kompānijai, bija izstrādāt uzlabojumus, kas palielinātu analizēto procesu efektivitāti un samazinātu personāla izmaksas.

Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Vadims Baraņņiks: "Audita uzsākšanas galvenais iemesls bija nepieciešamība mazināt uzņēmuma izdevumus sakarā ar straujo ieņēmumu kritumu gan no biļetēm, gan arī valsts un pašvaldības piešķirtajām dotācijām, kas lika mazināt uzņēmuma izmaksas, izdevumu optimizācija, kas varēja radīt vērā ņemamus riskus, kā arī nepieciešamība iegūt pierādījumus izmaksu samazināšanai, neapdraudot "Rīgas satiksmes" funkciju izpildi. Izvērtējot audita gala ziņojumu, mēs redzam argumentētu viedokli pasākumu plānam, kas gala rezultātā dos iespēju uzņēmumam ietaupīt ievērojamus finanšu resursus."

Funkciju auditam tika izvēlēta pakāpeniska pieeja, vienlaicīgi auditējot divas līdz trīs funkcijas. Līdz 2010.gada jūnijam kopā tika auditētas 34 struktūrvienības ar kopējo darbinieku skaitu 2484. Auditā kopumā tika analizētas šādas "Rīgas satiksmes" funkcijas un to īstenošanā iesaistītās struktūrvienības: pārvadājumu funkcija un tās tehniskais atbalsts, finanšu funkcija, ieņēmumu funkcija, infrastruktūras uzturēšana un attīstība, IT funkcija, kvalitātes un kontroles funkcija, komunikācijas funkcija, sagādes funkcija, personāla pārvaldības funkcija un pasažieru kontroles funkcija.

"Rīgas satiksmes" valdes priekšsēdētājs Leons Bemhens: "Pirms pieciem gadiem veiktā pilsētas sabiedriskā transporta uzņēmumu konsolidācija vienā struktūrā bija mehānisks process, un tā rezultātā virkne funkciju turpmākajos gados dublējās. Tagad mums ir neatkarīgas auditorkompānijas atzinums tam, kā šos procesus sakārtot tā, lai neciestu "Rīgas satiksmes" pamatfunkciju nodrošināšana. Esmu pārliecināts, ka gala rezultātā Rīgas satiksme un pilsētas sabiedriskā transporta pasažieri būs tikai ieguvēji, jo mums neizbēgami ir jākļūst efektīvākiem."

Funkciju audita rezultātā ir identificētas iespējas samazināt Rīgas satiksmes izdevumus par LVL 1,2 miljoniem gadā. Ietaupījums tiks panākts, samazinot struktūrvienību un darbinieku (gan administratīvo, gan ražošanas) skaitu, centralizējot funkcijas, kā arī optimizējot un elektronizējot procesus. Identificētas iespējas samazināt uzņēmuma darbinieku skaitu par 175 pozīcijām, tajā skaitā 15 vadošo darbinieku posteņiem. Vadošo darbinieku skaita samazinājums ir panākts, apvienojot struktūrvienības ar mērķi palielināt darba efektivitāti, likvidējot struktūrvienības, funkcijas pārdalot struktūrvienībām ar analogām funkcijām, kā arī samazinot vietnieku skaitu. Organizācijas jaunā struktūrshēma paredz direktoru skaita samazinājumu no 13 uz 6.

Uzņēmums "Rīgas satiksme" dibināts 2003.gada 20.februārī, apvienojoties autobusu parkiem Imanta un Tālava. 2005.gadā uzņēmumam tika pievienota Tramvaju un trolejbusu pārvalde, Rīgas autostāvvietas un Rīgas domes autobāze. Patlaban uzņēmumā strādā 4’800 darbinieku.

20361862
Citi saziņas veidi