Atpakaļ uz sarakstu Printēt 18. Mar. 2019

Par ziņas atsaukšanu

“Rīgas satiksme” ir izvērtējusi Biedrības “Sabiedrība par atklātību “Delna”” (turpmāk – Delna) 2019. gada 5. marta vēstuli, kurā tiek pieprasīts atsaukt nepatiesās un reputāciju aizskarošās ziņas. Atbildot uz vēstuli, “Rīgas satiksme” informē par sekojošo.

Attiecībā par pirmo “Rīgas satiksmes” apgalvojumu, kas saistīts ar SIA “4 bee” piesaistīšanu zemās grīdas tramvaju piegādes iepirkuma specifikācijas vērtēšanā, uzskatām, ka minētais apgalvojums ir pamatots un nepiekrītam to atsaukt. Uzskatām, ka “Rīgas satiksmei” bija pamats apgalvot, ka SIA “4 bee” tika piesaistīta zemās grīdas tramvaja iepirkuma tehniskās specifikācijas vērtēšanā, jo SIA “4 bee” pārstāve piedalījās tehniskās specifikācijas izvērtēšanā “Rīgas satiksmes” telpās Rīgā, Brīvības ielā 191, 12. kabinetā 2018. gada 31. augustā un 2018. gada 3. septembrī. Pirmajā tikšanās reizē (2018. gada 31.augustā) Delnas pārstāvis SIA “4 bee” pārstāvi un SIA “CMB” pārstāvi stādīja priekšā kā piesaistītos ekspertus zemās grīdas tramvaju tehniskās specifikācijas izvērtēšanā, par ko liecina abu minēto ekspertu paraksti parakstītajā apliecinājumā. Apliecinājums ir nosūtīts Delnai.

Attiecībā par otro “Rīgas satiksmes” apgalvojumu, kas saistīts ar to, ka Delna nav informējusi “Rīgas satiksmi”, ka iepirkumos būtu saskatāmas prettiesiskas darbības, informējam, ka, izvērtējot “Rīgas satiksmes” un Delnas sadarbību zemās grīdas tramvaju piegādes iepirkuma procedūras organizēšanā, secināts, ka atsevišķos gadījumos Delnas pārstāvji ir informējuši iepirkumu komisiju par nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā. Šī informācija var tikt vērtēta kā informācija par iespējamām prettiesiskām darbībām (iepirkuma procedūras regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem). Līdz ar to, kaut arī “Rīgas satiksmes” publiskajā paziņojumā ar formulējumu “nav informējusi, ka iepirkumos būtu saskatāmas prettiesiskas darbības” bija domāts, ka no Delnas nav saņemts visaptverošs ziņojums “Rīgas satiksmes” vadībai par iepirkuma komisijas prettiesisku rīcību, tomēr piekrītam, ka publiskajā paziņojumā lietotais formulējums, no kura var saprast, ka Delna vispār nav informējusi “Rīgas satiksmi” par prettiesiskām darbībām, nav korekts un ir atsaucams. “Rīgas satiksme” šo ziņu atsauc.

Attiecībā par trešo “Rīgas satiksmes” apgalvojumu, saskaņā ar kuru Delnai, rodoties bažām par nelikumīgu rīcību, bija pienākums brīdināt kompetentās institūcijas par iespējamām prettiesiskām darbībām projekta īstenošanā, pamatojoties uz līgumā par projekta īstenošanas uzraudzību dotajām tiesībām, nevis vērst uz to uzmanību tikai nepilnu gadu vēlāk pēc sarunu procedūras izsludināšanas, to paziņojot publiski, uzskatām, ka minētais apgalvojums ir pamatots un nepiekrītam to atsaukt. Kaut arī zemās grīdas tramvaju piegādes iepirkuma procedūras ietvaros iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanas gaitā Delna vērsās Iepirkumu uzraudzības birojā un informēja par savām iebildēm saistībā ar šiem dokumentiem, tomēr minētā sarakste tika veikta darba procesā vēl pirms nolikuma apstiprināšanas. Jāuzsver, ka iepirkuma procedūras dokumentu izstrādes procesā tika ņemti vērā daudzi Delnas iebildumi, tajā skaitā atsevišķi iebildumi tika ņemti vērā pēc Iepirkumu uzraudzības biroja ieteikuma, tomēr pēc iepirkuma procedūras dokumentu, kuri saņēma pozitīvu Iepirkuma uzraudzības biroja atzinumu, apstiprināšanas un izsludināšanas, Delna nav vērsusies kompetentās institūcijās par iespējamām prettiesiskām darbībām projekta īstenošanā. Attiecībā par Delnas vēstulē pieminēto vēršanos Valsts policijā saistībā ar iespējamu pretendenta iesniegto atlases dokumentu viltošanu, norādām, ka šis Delnas iesniegums Valsts policijai nav uzskatāms par “vēršanos kompetentās institūcijās par iespējamām prettiesiskām darbībām projekta īstenošanā”, jo minētās prettiesiskās darbības neveica “Rīgas satiksme” projekta īstenošanā. Atsevišķa pretendenta, kurš pie tam no dalības iepirkuma procedūrā tika izslēgts, prettiesiska rīcība, sagatavojot piedāvājuma dokumentus, nevar tikt vērtēta kā “prettiesiska darbība projekta īstenošanā”.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi