Atpakaļ uz sarakstu Printēt 5. Jul. 2022

RMS līgumcenas paaugstināšanai jābūt ekonomiski pamatotai un caurredzamai

“Rīgas mikroautobusu satiksmes” (RMS) līgumcenas paaugstināšanai ir jābūt ekonomiski pamatotai un pārbaudāmai, tāpēc “Rīgas satiksme” vairākkārt ir lūgusi uzņēmumam iesniegt informāciju cenas paaugstinājuma pamatotībai. Tāpat RMS ir jāiesniedz datus, kas apliecinātu veikto pārvadājumu apjomu, taču pēc vairākkārtējiem lūgumiem šāda informācija tā arī nav saņemta. Tādejādi “Rīgas satiksme” nav tiesīga lemt par RMS līgumcenas paaugstināšanu.

“Rīgas satiksmes” ieskatā visbūtiskākais kavēklis sekmīgai starp “Rīgas satiksmi” un RMS 2018. gada 5. oktobrī noslēgtā līguma izpildi saistītu jautājumu risināšanā līdz šim ir bijis globālās pozicionēšanas sistēmas (turpmāk – GPS) datu nepieejamība “Rīgas satiksmei”, tādējādi liedzot iegūt objektīvu  informāciju par veiktā pakalpojuma apjomu, kā rezultātā ir bijuši regulāri strīdi par reisu izpildi, kā arī “Rīgas satiksmei” tika radīti šķēršļi RMS izteiktā priekšlikuma par līguma cenas paaugstināšanu pilnvērtīgai izvērtēšanai.

“Rīgas satiksme” RMS kompensē izmaksas par katra viena pasažiera pārvadājumu. Cenu izmaiņas pieprasīšanas gadījumā,  viena pasažiera pārvadājuma izmaksas ir jāaprēķina proporcionāli kopējā sniegtā pakalpojuma nobraukuma kilometros apjomam. Izmaksu pozīcijas veidojas no degvielas, transporta un darba algas pamatizdevumiem. Attiecīgi nespējot pārliecināties par nobraukuma patieso apjomu, ko var pierādīt ar GPS datiem, nav iespējams arī novērtēt prasīto cenas pieauguma pamatojumu.

Šo jautājumu izvērtēšana, kā arī jautājums par pakalpojuma sniegšanā iesaistīto transportlīdzekļu vecumu un informācijas sniegšana par RMS veikto pakalpojumu, notika 2021.gadā izveidotajā ekspertu komisijā, kura konstatēja, ka līguma cenas pārskatīšanu paredz noslēgtais līgums, taču RMS ir jāsniedz “Rīgas satiksmei” nepieciešamā informācija, tai skaitā, pakalpojuma sniegšanā ir jāiesaista līguma noteikumiem atbilstoša vecuma autobusi.

Saņemot RMS lūgumu palielināt pakalpojumu cenu, “Rīgas satiksme” līguma cenas palielinājuma pamatotības noskaidrošanai RMS lūdza uzrādīt līguma cenas paaugstinājumu pamatojošos dokumentus, taču RMS tā arī neuzrādīja visus lūgtos dokumentus, kā rezultātā nebija iespējams piekļūt un nepastarpināti pārbaudīt iesniegto datu autentiskumu.

Tādejādi pie situācijas, kad “Rīgas satiksmei” nav iespējams iepazīties ar līguma cenu pamatojošiem dokumentiem pilnībā un nepastarpināti, kā arī nav iespējams gūt pilnīgu informāciju par sniegtā pakalpojuma apjomu, nav pamats apgalvojumam, ka RMS norādītais sniedzamā pakalpojuma maksas palielinājums ir pamatots. Apgalvojums, ka pakalpojuma cena ir palielināma, nevar tikt izdarīts pie apstākļiem, kad RMS nesniedz pieeju pārvadātāja izmaksas apliecinošiem grāmatvedības dokumentiem, tai skaitā, nenodrošinot piekļuvi grāmatvedības pirmdokumentiem un nedodot iespēju nepastarpināti iepazīties ar pakalpojuma cenu veidojošām izmaksām. Ievērojot rūpīga un gādīga saimnieka pieeju saimnieciskās darbības veikšanā, līguma cenai ir jābūt ekonomiski pamatotai, t.i., līguma cenu veidojošajām sastāvdaļām ir jāatbilst vispārējām tirgus un pakalpojumu cenām, un tās nedrīkst būt mākslīgi palielinātas.

Tā kā RMS pakalpojuma apmaksa tiek segta no pašvaldības piešķirtās zaudējumu kompensācijas pasažieru pārvadājumiem, “Rīgas satiksme”, nesaskata iespēju, piekrist līgumcenas palielināšanai, nepārliecinoties par tās pamatotību.

Gadījumā, ja RMS pārtrauks sniegt pakalpojumu, pasažieri varēs izmantot kādu no jau esošajiem autobusu, trolejbusu vai tramvaju maršrutiem. Savukārt unikālos savienojumos, kurus patlaban nenodrošina “Rīgas satiksmes”, transports tiks meklēti risinājumi, kā tos integrēt “Rīgas satiksmes” maršrutu tīklā.

Saziņai ar «Rīgas satiksmi» aicinām izmantot informatīvo tālruni 20361862, vai arī sūtīt e-pastu uz info@rigassatiksme.lv. Tāpat ar uzņēmumu var sazināties izmatojot mājas lapā www.rigassatiksme.lv esošo sadaļu «Sazinies ar mums», kurā ikviens elektroniski var iesniegt savu pieteikumu.

20361862
Citi saziņas veidi