Atpakaļ uz sarakstu Printēt 19. Dec. 2019

Sekmējot labas pārvaldības praksi, “Rīgas satiksme” definē pamatprincipus sadarbībai ar darījuma partneriem

Lai sekmētu labas pārvaldības un sociāli atbildīga uzņēmuma prakses ievērošanu, “Rīgas satiksme” izstrādājusi pamatprincipus sadarbībai ar darījumu partneriem. Izstrādāto principu pamatā ir godīga attieksme un komercprakse, interešu konflikta situāciju, krāpšanas un korupcijas aizliegums, tiesību aktu saistībā ar nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu uzskaiti un samaksu ievērošana, atbildība darba drošībā un privātuma aizsardzība. Tādejādi “ Rīgas satiksme” turpina uzlabot risku un procesu vadību, veidojot savstarpēji atklātu un uz uzticēšanos balstītu saziņu ar sabiedrību, partneriem, kredītiestādēm un dažādiem interešu pārstāvjiem. Ieviešot sadarbības un darījumu partneru pamatprincipus, “Rīgas satiksme” sekmē atklātību, darbības caurspīdīgumu, pārvaldības procedūru sakārtotību.

Turpmāk “Rīgas satiksmes” sadarbības partneriem būs pienākums ievērot šādus pamatprincipus:

-       Sadarbības partnerim ir pieejams darba spēks un materiāli tehniskie resursi, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu, preču piegādi vai būvdarbu izpildi plānotajā apjomā.

-      Sadarbības partneris ievēro darba aizsardzības jautājumus reglamentējošo tiesību normu prasības un nodrošina, ka pakalpojuma izpildē, preču ražošanā, piegādē un/vai būvdarbu izpildē sadarbības partnera darbinieki lieto nepieciešamos darba aizsardzības līdzekļus.

-      Sadarbības partneris ievēro tiesību normas saistībā ar nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu uzskaiti un samaksu un apliecina, ka nav iesaistīts darbībās, kas saistītas ar nepamatotu nodokļu bāzes samazināšanu, pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) izkrāpšanu no valsts budžeta vai apzinātu iesaistīšanos PVN izkrāpšanas ķēdēs un  var tikt atzītas kā izvairīšanās no nodokļu maksājumiem.

-      Sadarbības partneris nav iesaistīts darbībās, kas varētu tikt saistītas ar iespējamu korupciju, krāpšanu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un neslēdz pretlikumīgas vienošanās ar citām personām, kuras būtu korupcijas un interešu konflikta novēršanas, kā arī nodokļu jomas tiesību normu pārkāpums.

-      Sadarbības partneris nodrošina, ka tā darbinieki nepiedalās lēmumu pieņemšanā, atrodoties interešu konflikta situācijā, kā arī noteiktu lēmuma pieņemšanā neizmanto ietekmi, kas varētu būt radusies no šādas interešu konflikta situācijas.

-      Sadarbības partneris veido attiecības ar pasūtītājiem, piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citiem partneriem, balstoties uz labu korporatīvās pārvaldības praksi, savstarpēju godprātību un atklātību.

Parakstot sadarbības līgumu “Rīgas satiksmes” darījuma partneri apstiprina, ka arī savus sadarbības partnerus ir izvērtējuši atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vadlīnijās noteiktajām prasībām, kā arī ir veikta klientu izpēte un novērtēts ar klientu saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks.

Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipi ir pieejami arī “Rīgas satiksmes” mājas lapā: http://ejuz.lv/69xg

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “twitter” un “facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi