Atpakaļ uz sarakstu Printēt 28. Oct. 2019

Valdes informācija par kapitālsabiedrībai būtiskiem notikumiem (30. septembris – 20. oktobris)

Šogad oktobrī Baltkrievijā notika vairāki autotransporta jomai būtiski notikumi. No 31. septembra līdz 2. oktobrim par attīstību atbildīgais valdes loceklis A. Krūze piedalījās Latvijas – Baltkrievijas Starpvaldību komisijas 14. sēdes ietvaros organizētās Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomes sēdē un Latvijas oficiālās delegācijas sastāvā Latvijas – Baltkrievijas Starpvaldību komisijas 14.sēdē. Kā arī piedalījās “Baltkrievijas transporta nedēļas” ietvaros organizētajā starptautiskā transporta-loģistikas forumā un apmeklēja starptautisko izstādi “Transports un loģistika”. Tehniskā atbalsta direktora vietnieks tehniskā nodrošinājuma jautājumos R. Mazjānis no 7. līdz 11. oktobrim piedalījās Eiropas auto inženieru 16. kongresā, kur tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar elektrotransporta izmantošanu pasažieru pārvadājumos, kā arī risināti dažādi sadarbības jautājumi turpmāko projektu attīstībā. R. Mazjāņa kungs ir arī EAEC valdes loceklis.

RP SIA “Rīgas satiksme” 3. oktobra valdes sēdē tika uzsākta diskusija par kapitālsabiedrības organizatorisko struktūrshēmu pārejas periodā, kas noslēdzās 7. oktobra valdes sēdē ar minētās shēmas apstiprināšanu. Organizatorisko izmaiņu mērķis ir padarīt efektīvāku kapitālsabiedrības pamatpakalpojumu – sabiedriskā transporta pārvadājumus. Šā mērķa sasniegšanai līdzšinējā ekspluatācijas nozare tiek apvienota ar maršrutu un pārvadājumu tīkla vadību. Tādējādi sabiedriskā transporta flote un maršrutu tīkls turpmāk tiks pārvaldīti kā vienota struktūra. Paredzams, ka izmaiņas radīs pozitīvu ietekmi arī uz transportlīdzekļu vadītāju un transporta parku noslogojumu.

Patlaban pastāvīgi amatos ir apstiprināti trīs no septiņiem izveidotās struktūras direktoriem – administratīvo resursu pārvaldības nozarē, tehniskā atbalsta nozarē un  finanšu nozarē. Pārējās nozarēs ir nozīmēti direktoru pienākumu izpildītāji, kas visi ir izvēlēti no RP SIA “Rīgas satiksme” ilgstoši strādājošu darbiniekus vidus un jau iepriekš pildījuši līdzīga rakstura amata pienākumus. Nozaru direktoru un direktoru pienākumu izpildītāju uzdevums ir sadarbībā ar Personāla pārvaldības daļu izstrādāt jaunas struktūrvienību shēmas un nolikumus, kas virzāmi apstiprināšanai valdē līdz šā gada 1. decembrim. Izmaiņas pamatā veidotas, veicot funkciju pārdali starp nozarēm, lai palielinātu to kapacitāti, bet vienlaikus pēc iespējas mazāk ietekmētu darbiniekus un netraucētu ikdienas darbu.

RP SIA “Rīgas satiksme” 3. oktobra valdes sēdē tika uzklausīts satiksmes un kustības organizācijas direktora p.i. E. Zivtiņa ziņojums par pasākumiem reisu skaita stabilitātes nodrošināšanai. RP SIA “Rīgas satiksme” kā pasažieru pārvadātājs jau ilgstoši sastopas ar “D” kategorijas autovadītāju trūkumu. Faktori ir vairāki. Lai arī RP SIA “Rīgas satiksme” šīs kategorijas nodarbinātajiem piedāvā augstāku atalgojumu kā vidēji nozarē, autovadītāji ar šādu kvalifikāciju salīdzinoši viegli var sameklēt darbu ar augstāku atalgojumu, piemēram kā tālbraucēji, un izdevīgāku darba grafiku. Lai risinātu šos jautājumus, RP SIA “Rīgas satiksme” plāno palielināt visu transportlīdzekļu vadītāju atalgojumu, ievērojot tirgus tendences. RP SIA “Rīgas satiksme” arī pieļauj nākotnē izvērtēt iespēju atteikties no izteikta maršrutu tīkla sadalījuma pēc transportlīdzekļu veidiem (trolejbuss vai autobuss) vai veidot jaunus maršrutus, kuros vienlaikus tiks izmantoti abu veidu riteņu transportlīdzekļi. Šāda iecere ir balstīta jaunu tehnoloģiju ienākšanā nozarē, kas tuvina un paplašina abu šo transportlīdzekļu izmantošanas iespējas. Valde arī atbalstīja ekspluatācijas direktora p. i. A. Vilņa priekšlikumu iegādāties vestes transportlīdzekļu vadītājiem, kas ir iesaistīti pilotprojektā, kur iekāpšana notiek pa priekšējām durvīm. RP SIA “Rīgas satiksme” izmanto transportlīdzekļus ar atvērtām vadītāju kabīnēm, līdz ar to šāds risinājums palīdzēs mazināt riskus vadītāju veselībai, sākoties ziemas sezonai.

Turpinot darbu pie SIA “Ernest&Young Baltic” ieteikumu ieviešanas, valde akceptēja grozījumus kapitālsabiedrības noteikumos par līgumu pārvaldības un izpildes kontroli. Grozījumi saistīti ar kvalificēto piegādātāju sistēmas izveidi (iepirkumi notiks, izmantojot EIS vidi) un precizē agrāk noslēgto iepirkumu līgumu kontroles sistēmas pilnveidošanu. 3. oktobra sēdē valde arī apstiprināja grozījumus kapitālsabiedrības Korporatīvās pārvaldības kodeksā, un iesniedza kodeksa jauno redakciju apstiprināšanai kapitālsabiedrības padomei. Turpinot ieteikumu ieviešanu, RP SIA “Rīgas satiksme” 10. oktobra valdes sēdē tika uzklausīts Drošības un risku vadības nozares sagatavotais ziņojums par iepirkumu līgumu Risku pārvaldības plānu un Līgumu pārvaldības plānu. Saskaņā ar šo plānu papildus kontrole to izpildes procesam tiks veikta 25 iepriekš noslēgtajiem līgumiem. Šajā sēdē arī tika uzklausīts ziņojums par korupcijas risku izvērtējuma pabeigšanu kapitālsabiedrībā, valde nolēma apstiprināt izvērtējumu un nosūtīt to informācijai Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centram, kā arī uzdeva Risku vadības daļai līdz šā gada decembra otrajai pusei aktualizēt kapitālsabiedrības Pretkorupcijas pasākumu plānu 2018.-2021. gadam. Saskaņā ar korupcijas novēršanas pasākumu plānu, risku izvērtējums tiks izmantots darbinieku tālākajā apmācībā, kas vērsta uz šo risku minimizēšanu.  

15. un 16. oktobrī notika RP SIA “Rīgas satiksme” darbinieku un uzņēmuma vadības tikšanās. Šādas tikšanās tradicionāli notiek divas reizes gadā, bet šogad pirmo reizi. Kapitālsabiedrības padome iepazīstināja ar sevi, RP SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs Dr.iur. E. Saulītis informēja par uzņēmum strukturālajām izmaiņām un to mērķi. Padome, valde un direktori sniedza atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

17. oktobra sēdē RP SIA “Rīgas satiksme” valde uzklausīja pakalpojumu nodrošināšanas direktora p. i. E. Zivtiņa ziņojumu par 40. autobusa maršruta duālo lietošanu. Šis būs pirmais maršruts, kurā izmantos divu veidu transportlīdzekļus: autobusus un trolejbusus, vienotā maršrutā. Paredzēts, ka infrastruktūras pilnveidošanai, lai samazinātu izmaksas un palielinātu iespējas izmantot trolejbusus šajā maršrutā, tiks investēti aptuveni 54 000 euro. RP SIA “Rīgas satiksme” nākamajā plānošanas periodā ir paredzējusi izveidot jauna galapunkta infrastruktūru (galapunkts ar ilgtermiņa autostāvvietu) Ziepniekkalnā Līvciema ielā, kur kapitālsabiedrības īpašuma atrodas vairāki zemes gabali. Ieceres realizācijas termiņi ir saistīti ar pilsētas iespējām veikt Līvciema ielas pārbūvi, jo pašreizējais ielas platums daļā no tās teritorijas nav pietiekošs normālai sabiedriskā transporta kustības nodrošināšanai. Valde arī uzklausīja attīstības un komercdarbības direktora p. i. V. Zaķa ziņojumu par izmaiņām kapitālsabiedrības Komunikācijas politikā. 

17. un 23. oktobrī notika SIA “Rīgas karte” dalībnieku sapulce. Šis, RP SIA “Rīgas satiksme” un Conduent Business Solutions France SAS, piederošais uzņēmums nodrošina Rīgas sabiedriskā transporta biļešu un atsevišķu pašvaldības pakalpojumu pārvaldība sistēmu. Lai nodrošinātu komercsabiedrības normālu darbu un ievērojot labas pārvaldības prasības, dalībnieki pieņēma lēmumu pilnībā nomainīt tās valdi. Atbilstoši dalībnieku lēmumam, informācija par dalībnieku sapulcē izskatāmajiem jautājumiem un tās gaitu, ir konfidenciāla. Dalībnieku sapulcē arī tika pieņemts lēmums par uzkrāto dividenžu izmaksu, kas iepriekš tika atstāta uzņēmuma rīcībā, lai nodrošinātu finansējumu dalībai ES projektā. Diemžēl no SIA “Rīgas karte” neatkarīgu iemeslu dēļ projekta realizācija netika uzsākta.

No 21. līdz 23. oktobrim RP SIA “Rīgas satiksme” par attīstību atbildīgais valdes loceklis A. Krūze un par tehnisko nozari atbildīgais valdes loceklis E. Jakrins piedalījās starptautiskajā izstādē “Busworld Europe”, kur notika tikšanas ar lielākajiem Eiropas sabiedriskā transporta ražotājiem. Piedalīšanās šādās izstādēs kapitālsabiedrības augstākās vadības līmenī ir būtiskas, jo ļauj nepastarpināti iepazīties jaunākajām tendencēm nozarē, kā arī nozares uzņēmumu pārstāvjiem.

24. oktobra sēdē RP SIA “Rīgas satiksme” valde uzklausīja SIA “Konsorts” ziņojumu par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta attīstības programmas 2019.-2023. gadam finansiāli ekonomisko pamatojumu. Ziņojums satur konfidenciālu RP SIA “Rīgas satiksme” komercinformāciju, līdz ar to plašāka informācija netiks sniegta. Vienlaikus pētījums apstiprināja, ka arī nākotnē sabiedriskās transporta pakalpojumu sniedzējs sastapsies ar dažādu objektīvi pieaugošo izmaksu spiedienu, piemēram, transportlīdzekļu amortizācijai un darbaspēkam. Valde arī uzklausīja un pieņēma zināšanai biedrības “Darbinieku un arodbiedrību sadarbības padomes” ziņojumu par saņemto finanšu līdzekļu izmantojumu 2019. gada 3. ceturksnī. Jāatzīmē, ka biedrības uzdevums ir koordinēt un organizēt sociālo atbalstu RP SIA “Rīgas satiksme” darbiniekiem, kā arī nodrošināt dažāda veida sporta, atpūtas un kultūras aktivitātes. 2019. gada 3. ceturksnī biedrības pakalpojumus ir izmantojuši apmēram 1600 uzņēmuma darbinieki.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un  „facebook”.

Pievienotie faili

20361862
Citi saziņas veidi