Atpakaļ uz sarakstu Printēt 30. Sep. 2019

Valdes informācija par notikumiem (9. septembris – 29. septembris)

9. septembrī RP SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs Dr. iur. E. Saulītis piedalījās Rīgas domes priekšsēdētāja sasauktā sanāksmē, kas saistīta ar Rail Baltic projekta ieviešanas gaitu. Sanāksmē piedalījās Rīgas domes departamentu direktori un pilsētas infrastruktūras kapitālsabiedrību vadītāji. Ar Rīgas domes priekšsēdētāja O. Burova rīkojumu ir izveidota pilsētas augstākā līmeņa vadības grupa, lai nodrošinātu, ka Rail Baltic projekta ieviešana notiek, to saskaņojot ar pilsētas interesēm un iespējām.

Visu nedēļu notika RP SIA “Rīgas satiksme” nozaru tikšanās ar kapitālsabiedrības valdes locekļiem un finanšu nozari, lai pārrunātu kapitālsabiedrības 2020. gada budžeta veidošanu. Par finansēm atbildīgais valdes loceklis J. Švanders norādīja uz nepieciešamību veidot kvalitatīvi jaunu budžetu, balstot to tajos principos, kas jau tika izmantoti 2019. gada budžeta pārstrādes procesā un ir pierādījuši savu efektivitāti. Vienlaikus akcenti tika vērsti uz atalgojuma politiku un ieguldījumiem kritiskajā infrastruktūrā, kas nodrošina RP SIA “Rīgas satiksme” pamatpakalpojumus.

12. septembra valdes sēdē RP SIA “Rīgas satiksme” Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs J. Gailītis informēja par maksas autostāvvietu pēcapmaksas piedziņas pilotprojekta ieviešanas gaitu. Jāatgādina, ka līdz šim RP SIA “Rīgas satiksme” nebija iespēju nodrošināt maksas autostāvvietu pēcapmaksas piedziņu patstāvīgi, jo kapitālsabiedrībai nebija pieejas atbilstošām valsts datu bāzēm. Situācija mainījās tikai šā gada otrajā pusē. Ņemot vērā, ka piedziņas sistēmas ieviešana prasa papildu ieguldījumus IT risinājumos, valde vienojās, ka lēmums par ieguldījumiem šo risinājumu izstrādē tiks pieņemts pēc tam, ka tiks saņemti salīdzināmi rezultāti. Parādniekiem jūlija mēnesī tika izsūtīti atgādinājumi par vairāk nekā 10 000 euro samaksu. No šīs summas personas brīvprātīgi atlīdzināja gandrīz 50%, piedziņas tiešās izmaksas veido tikai pasta izdevumi. Līdz ar to valde atbalstīja ieguldījumus IT risinājumos, lai padarītu procesu efektīvāku un ātrāku. Ja pilotprojekts parādīs savu efektivitāti tā otrajā posmā, tai skaitā no netiešo izmaksu viedokļa, RP SIA “Rīgas satiksme” varētu atteikties no pēcapmaksu piedziņas procesa ārpustiesas daļas (pilnīgi vai daļēji) nodošanu ārpakalpojuma sniedzējiem.

Valde arī izskatīja jautājumus, kas saistīti ar RP SIA “Rīgas satiksme” jaunā datu centra nodošanu ekspluatācijā un akceptēja vienošanas, kas ļaus veikt minētā centra slodžu testus, kas ļaus noteikt tā darbības stabilitāti, drošības risinājumu darbību un izmaksas. Datu centrs primāri paredzēts RP SIA “Rīgas satiksme” koncernā ietilpstošo uzņēmumu darbības nodrošināšanai, bet interesi par tā izmantošanu ir izrādījušas arī citas Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības. Datu centrā izmantoti moderni energoefektīvi risinājumi, kā arī efektīvi drošības risinājumi, kas pilnībā atbilst prasībām konkrētās klases datu centriem. Datu centra klasi iespējams uzlabot ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem, bet par to nepieciešamību tiks lemts jau pēc datu centra darbības uzsākšanas 2020. gadā.

Valde iepazinās ar VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju saistībā ar valsts izmaksājamās dotācijas Rīgas pilsētas pašvaldībai samazināšanu par gandrīz 200 000 euro. Ņemot vērā, ka VSIA “Autotransporta direkcija” publiski paustā informācija neļāva pārliecināties par pieņemtā lēmumam pamatotību un tiesisko pamatu, RP SIA “Rīgas satiksme” lūdza sniegt pieņemtā lēmuma izvērstu skaidrojumu un tā pamatojumu. Izvērtējot sniegto informāciju, tika konstatēts, ka pieņemtais lēmums ir balstīts objektīvos apstākļos — RP SIA “Rīgas satiksme” 2019. gada pirmā pusē ir pārvadājusi mazāk to pasažieru, kuru braukšanas maksu kompensē valsts. Savukārt publiski izskanējusī informācija ar šo lēmumu ir saistīta tikai netieši.

16. septembrī RP SIA “Rīgas satiksme” kapitāla daļu turētājs, padome un valde tikās ar kreditoriem Rīgas domē. Tika sniegta informācija par RP SIA “Rīgas satiksme” operatīvajiem darbības rezultātiem, auditorfirmas “Ernst&Young Baltic” ieteikumu ieviešanu, kā arī atbildēts uz kreditoru jautājumiem. Ņemot vērā iepriekšējās vienošanās, plašāka informācija par šo tikšanas netiks sniegta.

17. septembra valdes sēdē Drošības un kontroles direktors J. Geduševs un Kvalitātes pārvaldības daļas vadītāja I. Grunte sniedza informāciju par korupcijas risku izvērtēšanas gaitu. Lai nodrošinātu auditorfirmas “Ernst&Young Baltic” ieteikumu ieviešanu praksē, kā arī Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra speciālistu ieteikumus, šā gada maijā tika uzsākta atkārtota visu RP SIA “Rīgas satiksme” amatu korupcijas risku izvērtēšana atbilstoši pilnveidotai metodikai. Kapitālsabiedrības augstākā vadība ir apmeklējusi pretkorupcijas apmācības kursu, kā arī kapitālsabiedrības vadībai un darbiniekiem notiek zvērināta advokātu biroja “Eversheds Sutherland Bitāns” organizētās apmācības, kas saistītas ar korporatīvās pārvaldības kodeksa ieviešanu un korupcijas risku mazināšanu.

19. septembrī notika RP SIA “Rīgas satiksme” stratēģijas izstrādes darba grupas tikšanās, kurā piedalījās darba grupas locekļi, kapitāla daļu turētājs V. Baraņņiks, padome un valde, kā arī Rīgas domes Attīstības departamenta un Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvji. Tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar rīcības plānu 2020. gadam, vidēja termiņa un ilgtspējīgas stratēģijas izstrādi. Sanāksmi vadīja par attīstību atbildīgais valdes loceklis A. Krūze.

24. septembris kapitālsabiedrībai iezīmējās kā notikumiem bagātīga diena. Notika RP SIA “Rīgas satiksme” kārtējā rezultatīvo rādītāju sanāksme, kurā pirmo reizi piedalījās arī padomes pārstāvji. Nozaru apkopotie dati norāda uz nepieciešamību risināt jautājumu par autobusu parka vecākās daļas nomaiņu, jo pieaudzis ārkārtas remontdarbu gadījumu skaits. Arī darbinieku vidējais vecums paliek ar vien lielāks, kas kontekstā ar autobusu vadītāju nepietiekamību norāda uz nepieciešamību mainīt akcentus līdz šim veicinātajai darbinieku aiziešanai pensijā. Palielinās arī atalgojumu līmenis saistītajās nozarēs, kas rada papildu spiedienu. RP SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs Dr. iur. E. Saulītis piedalījās Rīgas pilsētas pašvaldības vadības līmeņa darba grupas sanāksmē, kas izskatīja ar Rail Baltic projekta ieviešanu saistītos jautājumus. RP SIA “Rīgas satiksme” kopā ar Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvjiem atkārtoti norādīja uz nepieciešamību veikt plašāka mēroga transporta plūsmas modelēšanu, jo šobrīd nav saprotams, vai sabiedriskais transports spēs nodrošināt pasažieriem nepieciešamo pakalpojuma kvalitāti pašreizējās ieceres kontekstā. RP SIA “Rīgas satiksme” valdes sēdē tika apstiprināti grozījumi koplīgumā, kas pagarina pārejas posmu, kura ietvaros darbiniekiem bija iespēja saņemt papildu bonusus, aizejot pensijā, lai tādējādi palielinātu to darbinieku skaitu, kas tomēr vēlētos turpināt darba attiecības arī pēc pensionēšanas vecuma sasniegšanas. Valde akceptēja vēl vienas arodbiedrības — Latvijas darbaļaužu arodbiedrības, pievienošanos koplīgumam, bet arodbiedrību priekšlikums jau šobrīd pagarināt koplīguma darbības termiņu līdz 2024. gadam tika noraidīts.  Kapitālsabiedrības organizatorisko izmaiņu ietvaros tika apstiprināti jaunie direktoru amatu apraksti.

25. septembrī Rīgas domes Portretu zālē RP SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs Dr. iur. E. Saulītis un “Škoda Eletric” A.S. valdes loceklis R. Svoboda parakstīja vienošanos par 2013. gadā noslēgtā trolejbusu piegādes līguma izpildes pabeigšanas nosacījumiem, kuras ietvaros Rīga saņems vēl 48 trolejbusus, paredzot, ka piegādes tiks pabeigtas 2020. gada jūnijā.Tikšanās laikā ar sadarbības partneriem tika pārrunātas pilsētu elektrotransporta attīstības tendences, kā arī Rīgai piemērotiem tehniskajiem risinājumiem, kas maksimāli ļautu izmantot vēsturiski izveidotā trolejbusu kontakttīkla iespējas.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi