Iedzīvotāja karte

Iesnieguma veidlapa

Iedzīvotāja karte apliecina tās īpašnieka tiesības lietot maksas autostāvvietu tā ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir iedzīvotāja kartē norādītā adrese.

Samaksa par iedzīvotāja karti veicama par visām kalendārā mēneša dienām pilnā apmērā (samaksa nav dalāma) līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam.

Iedzīvotāja karte jānovieto redzamā vietā – kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa tā, lai autostāvvietu kontrolieriem būtu iespējams pārliecināties par šī dokumenta esamību un saturu, t.i. jābūt saskatāmai lietotāja informācijai, derīguma termiņam, dokumenta numuram un aizsardzības uzlīmēm.

Iedzīvotāja kartes tarifus, izsniegšanas, apmaksas un lietošanas kārtību nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.206.

 

 • Iesniegums iedzīvotāja kartes izsniegšanai

  Iesniegums iedzīvotāja kartes izsniegšanai - lejupielādēt šeit.

  Iedzīvotāja karte – dokuments, ko Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" kā maksas autostāvvietu pārvaldnieks, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas lēmumu par Rīgas domes 05.02.2013. saistošajos noteikumos nr. 206 „Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” noteikto maksu izsniedz iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ielas posmā, kur ierīkota maksas autostāvvieta, ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā, turējumā vai valdījumā. Iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Vecrīgas teritorijā (R zona), izsniedz vienu iedzīvotāju karti attiecīgajā adresē, un to ir tiesības lietot visā norādītajā teritorijā. Ja norādītajā teritorijā ielas posmā, kurā ir iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta, nav maksas autostāvvietas, to izsniedz lietošanai tā paša vai tuvākā kvartāla ielas posmā attiecīgajā maksas autostāvvietu zonā, kur ierīkota maksas autostāvvieta.

  Ja iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta ir A, B, C un D tarifu zonu teritorijā, iedzīvotāja karte dod tiesības lietot maksas autostāvvietu tajā ielas posmā, kurā ir iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta. Ja šajā ielas posmā nav maksas autostāvvietu vai to noslogojuma dēļ iedzīvotājam nav iespējams novietot transportlīdzekli, saskaņā ar iedzīvotāja lūgumu iedzīvotāja karti izsniedz tā paša vai tuvākā kvartāla ielas posmā, kur ir ierīkota maksas autostāvvieta tādas pašas vai zemākas maksas autostāvvietu tarifu zonā.

  Iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Vecrīgas teritorijā (R tarifu zona), izsniedz tikai vienu iedzīvotāju karti attiecīgajā adresē, un to ir tiesības lietot visā Vecrīgas teritorijā.

  Iedzīvotāja kartes saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums iedzīvotāja kartes izsniegšanai -  lejupielādēt šeit;
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija no abām pusēm;
  • pilnvara no transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja ar atļauju to lietot, ja tas nav iesniedzēja īpašumā vai turējumā.
 • Iedzīvotāja kartes apmaksa

  Apmaksu iedzīvotāja kartes lietotājam jāveic par pilnu mēnesī avansa veidā, ja autostāvvieta nākamajā mēnesī tiks lietota (maksājumā obligāti norādot e-rēķina numuru):

  • ar bankas pārskaitījumu uz RP SIA „Rīgas satiksme” bankas kontu

   

  PVN REĢ. NR. LV 40003619950
  AS „CITADELES BANKA”
  KODS: PARXLV22
  KONTA NR. LV 65PARX0006048640045

  • jebkurā bankas nodaļā, iemaksājot skaidru naudu iepriekš minētajā bankas kontā.

   

  Apmaksa par iedzīvotāja kartes lietošanu jāveic līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam! Ja samaksa tiek veikta vēlāk, tad maksas autostāvvietu atļauts lietot tikai tad, kad maksas autostāvvietas lietotājs ir informējis RP SIA “Rīgas satiksme” par apmaksas veikšanu un saņēmis apstiprinājumu par apmaksas saņemšanu un reģistrāciju! Pretējā gadījumā tiks pielietots pēcapmaksas paziņojums!

 • Iedzīvotāja kartes tarifi un zonējums

  Iedzīvotāju kartes mēneša abonementa tarifus konkrētajām ielā, skatieties kartē

20361862
Citi saziņas veidi