Stāvvietu ierīkošana

Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu mērķis ir optimizēt satiksmes organizāciju (īpaši ielās ar intensīvu sabiedriskā transporta satiksmi), sakārtot vieglo transportlīdzekļu plūsmu un organizēt to novietošanu, lai visi rīdzinieki un Rīgas viesi varētu piebraukt tuvāk interesējošiem objektiem un novietot savas automašīnas speciāli tam paredzētajās vietās. 

 • Rezervētā maksas autostāvvieta

  Neapdzīvojamo telpu nomniekiem vai īpašniekiem, kuri vēlas, lai tiktu izveidota rezervētā maksas autostāvvieta pie viņu pārvaldījumā esošā īpašuma, jāvēršas RP SIA „Rīgas satiksme” ar rakstveida iesniegumu par stāvvietu ierīkošanu, kuram pievienots telpu nomas līguma vai īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopija. Iesniegtie dokumenti tiek sagatavoti izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Rīgas domes Atļauju iebraukšanai Vecrīgā un pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijā.

  RP SIA „Rīgas satiksme” rezervētās maksas autostāvvietas ierīko, pamatojoties uz Rīgas domes 05.02.2013. saistošo noteikumu nr. 206 „Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” 2.7. punktu.

  Rezervēto maksas stāvvietu lietošanas maksa noteikta saistošo noteikumu 15. punktā.

 • Invalīdu stāvvieta

  RP SIA „Rīgas satiksme” sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu izskata un izvērtē saņemtos iesniegumus par invalīdu autostāvvietu ierīkošanu, izstrādā un saskaņo satiksmes organizācijas shēmas un ierīko invalīdu autostāvvietas. 

  Iesniegumus sūtīt uz autostavvietas@rigassatiksme.lv.

 • Velonovietne

  RP SIA „Rīgas satiksme” sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu izskata un izvērtē saņemtos iesniegumus par velonovietņu ierīkošanu, izstrādā un saskaņo satiksmes organizācijas shēmas un ierīko velonovietnes.

  Iesniegumus sūtīt uz autostavvietas@rigassatiksme.lv.

20361862
Citi saziņas veidi