Iepirkuma procedūra „Darba vides kaitīgo faktoru mērījumu veikšana un sprādzienbīstamības darba vides novērtēšana”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru “Darba vides  kaitīgo faktoru mērījumu veikšana un sprādzienbīstamības darba vides novērtēšana (identifikācijas Nr. RS/2020/4).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 26.marts, plkst. 15:00.

Nolikumu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma apkopojumu skatīt šeit.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, pretendentiem ir iespējams piedāvājumu nosūtīt elektroniski (elektroniski parakstītu), piedāvājumu “nobloķējot” ar paroli, lai tam nevarētu piekļūt klāt, līdz nolikumā noteiktajam atvēršanas brīdim. Piedāvājums ir jānosūta līdz nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas laikam uz e-pastu karina.meiberga@rigassatiksme.lv.
 
Ja piedāvājums ir nobloķēts ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa ir jāiesūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
 
Publiska piedāvājumu atvēršanas sēde netiks organizēta. Pasūtītājs pēc piedāvājumu atvēršanas nodrošinās finanšu piedāvājumu apkopojuma publicēšanu pasūtītāja mājas lapā www.rigassatiksme.lv.
 
Līguma izpildītājs: SIA “R&S TET” reģ.Nr. 40003906554.
Līguma slēgšanas datums: 15.04.2020.
 
 
20361862
Citi saziņas veidi