Kvalifikācijas sistēma

Pieteikumu iesniegšanai netiek noteikts konkrēts termiņš un tos var iesniegt visā kvalifikācijas sistēmas uzturēšanas laikā. Pieteikums elektroniskā formā ir jāsūta uz Pasūtīja elektroniskā pasta adresi sekretariats@rigassatiksme.lv un tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

20361862
Citi saziņas veidi