Iepirkuma procedūra „Par RP SIA “Rīgas satiksme” 2020.gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata revīziju”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru “Par RP SIA “Rīgas satiksme” 2020.gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata revīziju” (identifikācijas Nr. RS/2020/5).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 02.aprīlis, plkst. 15:00.

Nolikumu skatīt šeit.

Nolikuma grozījumu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit un šeit.

Finanšu piedāvājuma apkopojumu skatīt šeit.

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, pretendentiem ir iespējams piedāvājumu nosūtīt elektroniski (elektroniski parakstītu), piedāvājumu “nobloķējot” ar paroli, lai tam nevarētu piekļūt klāt, līdz nolikumā noteiktajam atvēršanas brīdim. Piedāvājums ir jānosūta līdz nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas laikam uz e-pastu karina.meiberga@rigassatiksme.lv.
 
Ja piedāvājums ir nobloķēts ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa ir jāiesūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
 
Publiska piedāvājumu atvēršanas sēde netiks organizēta. Pasūtītājs pēc piedāvājumu atvēršanas nodrošinās finanšu piedāvājumu apkopojuma publicēšanu pasūtītāja mājas lapā www.rigassatiksme.lv.
20361862
Citi saziņas veidi