Paziņojums par nekustamā īpašuma Ganību dambī, Rīgā pārdošanu izsolē

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tel.- 67104800; fakss - 67104802, paziņo par nekustamā īpašuma Ganību dambī, Rīgā (kadastra Nr.: 0100 014 2042) pārdošanu izsolē.

Izsolāmā Nekustamā īpašuma nosacītā cena (pirmā Izsoles sākumcena) ir EUR 65 000,00 (sešdesmit pieci tūkstoši euro un 0 centi).

Izsoles dalībniekam, iesniedzot piedāvājumu, ir jāiemaksā Piedāvājuma nodrošinājums EUR 6 500,00 (seši tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā. 

Piedāvājuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950

AS „CITADELE BANKA”

KONTS  LV56PARX0006048641565

KODS PARXLV22

Maksājuma mērķis „Piedāvājuma nodrošinājums nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolei”

Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Piedāvājumi iesniedzami RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35, Rīgā, pirmdiena – ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 14.00. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.  gada 21. jūlijs, plkst.15.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, sazinoties ar RP SIA “Rīgas satiksme” kontaktpersonu, kā arī RP SIA “Rīgas satiksme” mājas lapā www.rigassatiksme.lv sadaļā “Iepirkumi un izsoles”.

Kontaktpersona - Rūta Šmite, tālr: 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.

Nolikumu skatīt šeit.

Nekustamā īpašuma novērtējumu skatīt šeit.

Tika pieņemts lēmums par izsoles atzīšanu par nenotikušu.

20361862
Citi saziņas veidi