Paziņojums par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, Kleistu ielā 28, LV - 1067, Rīga, biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, tel.- 67104800; fakss - 67104802, paziņo par nekustamā īpašuma Rīgā, Slāvu ielā 2A (kadastra Nr.: 0100 072 2006) pārdošanu izsolē.

Izsoles dalībniekam, iesniedzot piedāvājumu, ir jāiemaksā Piedāvājuma nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Piedāvājuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950

AS „CITADELE BANKA”

KONTS  LV56PARX0006048641565

KODS PARXLV22

Maksājuma mērķis „Piedāvājuma nodrošinājums nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolei”

Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsolāmajam Nekustamajam īpašumam ir pirmpirkuma tiesīga persona – zemes gabala nomnieks SIA  “M257”.

Piedāvājumi iesniedzami RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35, Rīgā, pirmdiena – ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 14.00. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 6. jūlijs, plkst.15.00.

Izsole norisināsies 2020. gada 6. jūlijā, plkst.15.00 RP SIA „Rīgas satiksme” Vestienas ielā 35.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, sazinoties ar RP SIA “Rīgas satiksme” kontaktpersonu, kā arī RP SIA “Rīgas satiksme” mājas lapā www.rigassatiksme.lv sadaļā “Iepirkumi un izsoles”.

Kontaktpersona - Rūta Šmite, tālr: 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.

Noteikumus skatīt šeit.

Noteikumu grozījumus skatīt šeit.

Pielikumus skatīt šeit un šeit.

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, izsoles dalībniekiem ir iespējams pieteikumu nosūtīt elektroniski (elektroniski parakstītu), pieteikumu “nobloķējot” ar paroli, lai tam nevarētu piekļūt klāt, līdz izsoles noteikumos noteiktajam pieteikumu iesniegšanas brīdim. Pieteikums ir jānosūta līdz izsoles noteikumos noteiktajam pieteikumu iesniegšanas laikam uz e-pastu sergejs.gusevs@rigassatiksme.lv.
 
Ja pieteikums ir nobloķēts ar paroli, izsoles dalībniekam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc pieteikumu atvēršanas termiņa ir jāiesūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
 
Publiska pieteikumu atvēršanas sēde netiks organizēta. Pasūtītājs pēc pieteikumu atvēršanas nodrošinās pieteikumu apkopojuma publicēšanu Pasūtītāja mājas lapā www.rigassatiksme.lv.
20361862
Citi saziņas veidi