Par iepirkuma līguma “Par Microsoft Corporation programmatūras licenču nomu” noslēgšanu

Līguma noslēgšanas datums: 04.12.2017.

Līgumslēdzējs: SIA “DPA” (reģistrācijas Nr. 40003351675)

Pamatojums: saskaņā ar SIA “Microsoft Latvia” sniegto apliecinājumu, iepirkuma procedūrā paredzēto Microsoft Corporation ražotu programmatūras jauninājumu un to lietošanas licenču piegādi terminētam laika periodam Latvijas Republikā ir tiesīgs veikt tikai SIA “DPA” (reģ.Nr. 40003351675). Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 13.panta septītās daļas 3.punkta c) apakšpunktam, tika izvēlēta iepirkumu procedūra – sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu. 

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.

20361862
Citi saziņas veidi