Tirgus izpēte “Par mobilo videokameru aprīkojuma piegādi”, turpmāk viss kopā – prece.

TIRGUS IZPĒTES NOTEIKUMI

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” aicina Jūs piedalīties tirgus izpētē “Par mobilo videokameru aprīkojuma piegādi”, turpmāk viss kopā – prece.

Piedāvājumu lūdzu sagatavot saskaņā ar šajā uzaicinājumā noteikto preču un pretendenta kvalifikācijas prasībām un iesniegt piedāvājumu līdz 2020.gada 17.augusta pulksten 12:00 iesūtot to elektroniski uz elektronisko pasta adresi nils.kolecis@rigassatiksme.lv

Preces piegādes novērtējumu Pretendents sagatavo, ņemot vērā šādas prasības:

  •  Preces piegādi veic uz pasūtītāja norādīto adresi Rīgā, Vestienas ielā 35;
  •  Piegādā iepriekš nelietotas preces, kas iepakotas oriģinālā preces ražotāja oriģināliepakojumā bez bojājumiem vai sliktā kvalitātē;
  •  Piegādātajai precei nodrošina vismaz 2 (divu) gadu garantiju;
  •  Piegādātajām licencēm, nodrošina vismaz 5 (piecu) gadu lietošanas tiesības;
  •  Piegādātājs apņemas garantijas laikā par saviem līdzekļiem novērst visus precē atklātos bojājumus un darbības traucējumus, veicot   tās       remontu vai maiņu 15 (piecpadsmit) dienu laikā. Ja piegādātājs garantijas saistības nespēj pildīt noteiktajos termiņos, piegādātājs           bojāto vienību vai tā komponenti bez papildu samaksas aizstāj ar līdzvērtīgu vai labāku;
  •  Preces piegādē ietver visas izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu (t.sk. iepakojums), apdrošināšanu, muitas maksājumiem, licencēm,       nodokļiem un nodevām, atļaujām no trešajām personām, materiāliem un citām izmaksām;
  •  Preču piegādē iekļaut preces lietošanas instrukciju latviešu valodā, garantijas un licenču apliecinājumus;
  •  Preces tehniskā specifikācija pievienota Pielikumā nr.1; (skatīt šeit)
  •  Preces piegādi nodrošina šādā apjomā:

Nr.p.k.

Preces nosaukums

Skaits, gab.

1.

Mobilā ķermeņa videokamera ar stiprinājumu aksesuāriem

25

2.

Mobilās ķermeņa videokameras dokstacija (kameras uzlādei un datu apmaiņai)

2

3.

Licence videokameru pieslēgšanai centrālai vadības sistēmai

25

Papildus informāciju var iegūt sazinoties pa tālruni 67104970 vai elektroniski uz e-pasta adresi nils.kolecis@rigassatiksme.lv.

Pieteikumu un piedāvājuma tirgus izpēti “Par mobilo videokameru aprīkojuma piegādi” skatīt šeit. 

20361862
Citi saziņas veidi