Atvērtie dati

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija, ko iespējams izmantot bez ierobežojumiem, kā arī tos var rediģēt un apstrādāt ar brīvi pieejamām lietotājprogrammām. 

Atvērtos datus ir iespējams izmantot jebkādam mērķim (pētījumiem, skolas/augstskolas darbu izstrādei, dažādu jaunu pakalpojumu izstrādei, kā arī datus iespējams modificēt un izplatīt tālāk). Atvērtie dati ir pieejami tiešsaistē bez piekļuves ierobežojumiem.

Atvērtie dati nav - personas dati, komercnoslēpums, dokumenti, drošības ietekmējoši dokumenti, kultūrsensitīvi dati. 

"Rīgas satiksme" reizi mēnesī publicē sabiedriskā transporta:

*Sabiedriskā transporta kustību sarakstu dati tiek publicēti GTFS txt datnes formātā, dažādos laika posmos. Maršrutu dati tiek saglabāti GPS formātā, ko izmanto Google Map.

**E-talona reģistrācijas dati tiek saglabāti strukturēti pa dažādiem laika posmiem. Katras dienas validācijas tiek uzglabātas atsevišķā txt formāta datnē. Šajos datos iepsējams iegūt informāciju par parku/depo, transportlīdzekļa veidu, maršruta nosaukumu un virzienu, kā arī e-talona identifikācijas numuru. Visi dati pirms publicēšanas tiek anonimizēti, kas novērš iespēju saņemto informāciju attiecināt pret konkrēto personu. 

20361862
Citi saziņas veidi