"Grīdas kanālu aizdares darbi RP SIA “Rīgas satiksme” valdījumā esošai ēkai - 26.apakšstacija, Lāčplēša ielā 79a, Rīga"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Grīdas kanālu aizdares darbi RP SIA “Rīgas satiksme” valdījumā esošai ēkai - 26.apakšstacija, Lāčplēša ielā 79a, Rīga

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu grīdas kanālu aizdares darbiem RP SIA “Rīgas satiksme” valdījumā esošai 26.apakšstacijas ēkai Lāčplēša ielā 79a, Rīga.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Par tehniskās specifikācijas nosacījumiem un objekta apskati lūdzam sazināties ar pasūtītāja kontaktpersonu Pasūtītāja kontaktpersonu Imantu Zīvertu, Mob.tel. 25753289, e-pasts: imants.ziverts@rigassatiksme.lv.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām, ir ar lielāku garantijas termiņu un ir ar zemāko cenu.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 21. maijam, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Papildus informācija:

20361862
Citi saziņas veidi