Tirgus izpēte "Zemās grīdas tramvaju piegāde"/ Market Research "Supply of Low-floor trams"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVU PIEDĀVĀJUMUS TIRGUS IZPĒTĒ

Prasības par zemās grīdas tramvaju piegādi ir norādītas pieteikumā un tehniskajā specifikācijā (minimālās prasības).

Lai izrādītu interesi par iepirkumu, jums jāaizpilda pieteikums, norādot tajā nepieciešamo informāciju. Iesniegtais pieteikums nesaista piegādātāju un tajā norādītā informācija tiks izmantota vienīgi iepirkuma sagatavošanai un netiks izpausta trešajām personām.

Mums ir svarīga Jūsu dalība šajā tirgus izpētē, jo iesniegtā informācija un jūsu priekšlikumi tiks izmantoti, lai sagatavotu tehnisko dokumentāciju, ņemot vērā RP SIA “Rīgas satiksme” vajadzības, kā arī izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi starp piegādātājiem un godīgu konkurenci.

Ja Jums rodas jautājumi par tirgus izpēti, vai arī vēlaties sniegt RP SIA “Rīgas satiksmei” svarīgu informāciju attiecībā uz zemās grīdas tramvaju piegādi, kas nav iekļaujama pieteikumā, lūdzam sazināties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Savicki pa e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Lūdzam iesniegt pieteikumu, nosūtot uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 07. oktobrim.

Pieteikums (LV) / Application form (EN)

Tehniskā specifikācija (LV) / Technical Specification (EN)

INVITATION TO SUBMIT APPLICATIONA AND INDICATIVE OFFER FOR MARKET RESEARCH

Riga municipal limited liability Company “Rigas satiksme” invites your Company to express interest on delivery of low-floor trams.

Requirements of delivery of low-floor trams are available in the application form and technical specification (minimal requirements).

In order to express interest, Company should fill in the application form, indicating and attaching the required information. Submitted application is binding to the supplier and the information provided in it will be used only for the preparation of the procurement and will not be disclosed to third parties.

Your participation in this market research is very important to us, because submitted information and proposals would be used for tender preparation. Your opinion is required in order to prepare technical documentation that would meet the needs of Riga municipal LLC “Rigas satiksme” and support the selection of the most economically advantageous offer, as well as ensure equal treatment and fair competition among suppliers.

If you have any questions about market research or information that the Company would like to provide to “Rigas satiksme”, please contact procurement specialist of Procurement and Material Resources Management Division Arturs Savickis, email: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Please send your application to e-mail: arturs.savickis@rigassatiksme.lv by October 07, 2022.

20361862
Citi saziņas veidi