Tirgus izpēte “Bremžu uzliku izgatavošana ŠKODA tramvajiem” /Market Research “Brake lining production for trams SKODA”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN

INFORMATĪVU PIEDĀVĀJUMUS TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt informatīvo piedāvājumu “Bremžu uzliku izgatavošana”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un informatīvajā piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis par pretendentu atlases prasībām un tehniskajām prasībām ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojuma sniedzējiem un brīvu konkurenci.

Nepieciešamības gadījumā piedāvājumā sniegtā informācija ir izmantojama, lai noslēgtu līgumu par neliela apjoma bremžu uzliku iegādi.

Ja Jums ir jautājumi, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t. 24771817, Astra.Berzina@rigassatiksme.lv);

Jūsu pieteikumu ar informatīvo piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 6.jūlijam.

Pieteikums (LV)Application form (EN)

Tehniskā specifikācija (LV) / Technical Specification (EN)

Pielikums Nr.1 / Annex No 1

INVITATION TO SUBMIT APPLICATIONA AND INDICATIVE OFFER FOR MARKET RESEARCH“Brake lining production for trams SKODA”

We invite your company to participate in market research and submit application and indicative offer for “Brake lining production”.

In order to participate in market research, you should fill in the application form, indicating and attaching the required information.

The information included in the application and indicative offer will be used for preparing an open tender procedure. Your opinion on tenderers qualification and technical requirements are very important to ensure equal treatment and fair competition among suppliers.

If necessary, the information provided in the tender may be used to conclude a contract for the purchase of small quantities of brake linings.

If you have any questions about market research and information that the company would like to provide to Riga municipal LLC “Rigas satiksme”, contact Procurement specialist of Procurement and Material Resources Management Division Ms Astra Berzina, email: astra.berzina@rigassatiksme.lv.

Send your application and indicative offer to e-mail: astra.berzina@rigassatiksme.lv by July 6, 2022.

Pieteikums (LV) / Application form (EN)

Tehniskā specifikācija (LV) Technical Specification (EN)

Pielikums Nr.1 / Annex No 1

20361862
Citi saziņas veidi