Tirgus izpēte „Nekustamā īpašuma ar apbūves tiesībām iznomāšana tenisa infrastruktūras attīstībai Ezermalas ielā 32, Rīgas valstspilsētā”/ Market research

Please see English version of invtation below

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU TIRGUS IZPĒTĒ

nekustamā īpašuma ar apbūves tiesībām iznomāšana tenisa infrastruktūras attīstībai Ezermalas ielā 32, Rīgas valstspilsētā

Aicinām piedalīties pirms izsoles tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma ar apbūves tiesībām iznomāšanu tenisa infrastruktūras attīstībai Ezermalas ielā 32, Rīgas valstspilsētā.

Iznomātājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes mērķis: Iznomātājs ir ieinteresēts pirms nomas tiesību izsoles apzināt iespējamo nomnieku pieredzi, redzējumu par nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 32, Rīgas valstspilsētā attīstību un citiem Iznomātājam svarīgiem nākotnes attiecību aspektiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 17. novembris

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (+371 26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Vispārīgā informāciju par izsoli (latviešu valodā)

Tirgus nomas maksas noteikšanas vērtējums

CALL FOR APPLICATIONS FOR MARKET RESEARCH

Lease of real estate with building rights for the development of tennis infrastructure at Ezermalas Street 32, Riga State City

We invite you to participate in the pre-auction market research and apply for the lease of real estate with building rights for the development of tennis infrastructure at Ezermalas Street 32, Riga State City.

Renter: Riga Municipal Limited Liability CompanyRīgas satiksme”.

Objective of market research: The lessor is interested in identifying the experience of potential tenants, vision of the development of the property at Ezermalas street 32, Riga State City and other aspects of the future relationship important to the Lessor before the auction of lease rights.

In order to participate in market research, it is necessary to apply, indicating the information required in it.

Final submission date for applications: 17 November 2022.

Application address: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Market research contact person: Procurement specialist of the Procurement and Material Resources Management Division Artūrs Kurbatovs (+371 26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Application

General information about the auction (in English)

An assessment of market rents (in Latvian)

20361862
Citi saziņas veidi